Cô giáo: Nguyễn Thanh Hương
Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ 
TĐCM: Cử nhân khoa học

 

Cô giáo: Nguyễn Thu Hà

Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ

 TĐCM: Cử nhân khoa học

Cô giáo: Trần Thị Minh Hiếu

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

TĐCM: Cử nhân khoa học